online openschool lessen zorg infrastructuur schoolleven contact met ouders bijkomende info

Contact met ouders

In het belang van onze leerlingen streven we ook naar een zo goed mogelijk contact met de ouders. Dit zowel elektronisch met Smartschool of e-mail, via ons schooltijdschrift KiosK en ook in levende lijve op talrijke oudercontacten en infomomenten.

De directie, het secretariaat, de klasleerkrachten, het zorgteam en de vakleerkrachten zijn steeds bereikbaar voor de ouders.

Hieronder een overzicht van alle initiatieven. 

Het dagelijkse schoolleven

Smartschool

Alle leerlingen en alle ouders hebben een persoonlijke account op Smartschool. Via dit digitaal platform kunnen ze de schoolresultaten, de briefwisseling, het schoolleven … opvolgen. De leerkracht brengt de ouders ook via deze weg op de hoogte van mogelijke problemen of opmerkingen. De ouders kunnen op deze berichten antwoorden.

Takenkalender

Bij het begin van elk trimester stelt de klassenleraar een takenkalender op. Hierop staan voor elke dag het huiswerk of de overhoringen. Zo kent iedere leerling de opdrachten voor die dag en kunnen ouders het werkschema van de leerling van nabij volgen.

Zorgteam

Het zorgbeleid van het College steunt op leef- en leerzorg en wordt vanuit het zorgteam ondersteund. Dat zorgteam bestaat uit leerkrachten, leerlingenbegeleiders en directie, die steeds de nodige tijd vrijmaken voor de leerlingen. Ook ouders mogen hen steeds contacteren op het telefoonnummer van het College (058 31 14 74).

Rapport en oudercontacten

De verschillende rapporten en oudercontacten doorheen het jaar zijn een belangrijke manier om het contact tussen ouders en de school te onderhouden. Tijdens de contactmomenten worden niet enkel de resultaten van de leerling besproken, maar is er ook aandacht voor het sociaal-emotionele welbevinden van de leerling op school.

Voor het eerste jaar vindt eind september een extra contactmoment met de ouders plaats. We maken nader kennis en we wisselen de eerste indrukken uit. We bekijken een eerste stand van zaken en peilen naar het welbevinden van de leerling op school.

De planning van de rapporten en oudercontacten ziet er doorgaans als volgt uit:

Wie?

Wanneer?

Focus?

eerste en tweede graad

 

halfweg het eerste trimester

De leerlingen krijgen in deze periode een tussentijds rapport mee, dat tijdens het oudercontact besproken wordt.

Ook halfweg het tweede trimester krijgen de leerlingen een tussentijds rapport mee, maar dat gaat niet gepaard met een oudercontact.

na proefwerkenperiode in december, met Pasen en in juni

Na elke proefwerkenperiode krijgen leerlingen een uitgebreid rapport mee, dat tijdens het oudercontact besproken wordt.

 

derde graad

halfweg het eerste trimester en met Pasen

De leerlingen krijgen in deze periode een tussentijds rapport mee, dat tijdens het oudercontact besproken wordt.

 

na proefwerkenperiode in december en juni

Na elke proefwerkenperiode krijgen leerlingen een uitgebreid rapport mee, dat tijdens het oudercontact besproken wordt.

zesde jaar

na paasvakantie

Om het leertraject van de leerlingen uit de derde graad nog beter te kunnen opvolgen, wordt er voor de leerlingen in de derde graad nog een extra oudercontact voorzien. Voor de zesdejaars wordt hier een laatste keer hun studiekeuze besproken en geeft de klasleerkracht adviezen mee. Deze adviezen worden vooraf besproken op een klassenraad.

 

Infoavonden

Om toekomstige eerstejaars kennis te laten maken met het secundair onderwijs en hen informatie te geven over de brede waaier aan studierichtingen, organiseren de verschillende scholen van Talent-is steeds een infoavond.

Voor het eerste, tweede, vierde en zesde jaar worden doorheen het jaar infoavonden voorzien om samen met de ouders de studiekeuze van de leerlingen voor te bereiden. Op die momenten zijn leerkrachten en directie steeds bereid om mogelijke vragen, twijfels, problemen te bespreken. De infoavonden vinden steeds in deze periodes plaats:

  • eerste jaar: midden-eind februari
  • tweede jaar: begin-midden februari
  • vierde jaar: begin maart
  • zesde jaar: eind maart

Ouderraad

Het College beschikt al jaren over een heel bloeiende en actieve ouderraad, die optreedt als verbindingsorgaan tussen de ouders van alle leerlingen enerzijds en directie en leerkrachten anderzijds. De ouderraad vergadert regelmatig en maakt alle onderwerpen die met de school te maken hebben, bespreekbaar.

Ouders die lid wensen te worden, zijn steeds welkom en kunnen contact opnemen met directeur Christof Desloovere (directie@cove.be) of met de voorzitter van de ouderraad, Bart Cloet (cloet.bart.tuinarchitect@skynet.be).

Klik hier voor meer info over de ouderraad.

Andere initiatieven

Via onze website  maar ook via de Facebookpagina van de school en het schooltijdschrift KiosK kunnen de ouders allerlei informatie terugvinden over de gang van zaken in het College. Daarnaast bestaan er nog heel wat andere informele initiatieven waarop ook ouders van harte worden uitgenodigd. De jaarlijkse quiz van de ouderraad, de pasta- of pizza-avond ten voordele van de Italiëreis van de zesdejaars, de activiteiten van de minionderneming en de deelnames aan sportactiviteiten zoals Laat mie moar lopen of Levensloop zijn daar mooie voorbeelden van.